fbpx

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. Stijl Herenmode: de in herenkleding gespecialiseerde modezaak Stijl Herenmode, gevestigd te (1811 JL) Alkmaar aan de Houttil nr. 17.
 2. Website: de onder de domeinnaam www.stijlherenmode.nl geëxploiteerde website, zijnde een webshop voor (hoofdzakelijk) herenkleding.
 3. Koper: iedere bezoeker van de Website, dan wel elke (natuurlijke) persoon die via de Website, telefonisch of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product aanschaft als omschreven in artikel 4 van deze voorwaarden.
 4. Koop op afstand: een door Stijl Herenmode georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van (een van) de technieken voor communicatie op afstand.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de Koop op afstand (zie artikel 8).

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN STIJL HERENMODE

Stijl Herenmode
Vestigingsadres: Houttil 17
1811 JL Alkmaar
Telefoonnummer: 072 5112587
e-mailadres: info@stijlherenmode.nl
KvK-nummer: 51455870

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stijl Herenmode te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op het bezoek en gebruik van de Website, alsmede op alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
 3. Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard. Bovendien aanvaardt een Koper door het enkel gebruik maken (op welke manier dan ook) van de Website gebonden te zijn aan deze voorwaarden. De Koper staat er voor in dat wanneer een derde van de Website gebruik maakt op de computer van de Koper deze derde zich ook zal houden aan deze voorwaarden.
 4. Indien Stijl Herenmode niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat Stijl Herenmode het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 5. De artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onverhoopt onredelijk bezwarend zijn voor de Koper omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, blijven buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
 6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN, OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. Aanbiedingen en/of prijsopgaven van Stijl Herenmode zijn steeds vrijblijvend en dienen slechts te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Stijl Herenmode is dan ook op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.
 3. Een aanbod van een potentiële Koper als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt geacht te zijn gedaan, indien hij precies heeft aangegeven welk product hij wil ontvangen en de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de desbetreffende data, hierna te noemen: Bestelformulier, via elektronische weg zijn verzonden en door Stijl Herenmode zijn ontvangen dan wel indien Koper op een andere wijze (schriftelijk, mondeling en/of telefonisch) aan Stijl Herenmode precies heeft aangegeven welk product hij wenst te ontvangen en dit aanbod door Stijl Herenmode is ontvangen.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Stijl Herenmode een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door de Koper opgegeven (e-mail)adres dan wel indien Stijl Herenmode nadrukkelijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 5. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ook door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 6. Stijl Herenmode is bevoegd om een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van de lopende overeenkomst op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk aanbod, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van Stijl Herenmode.
 7. Behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Stijl Herenmode en behoudens een geval zoals vermeld in artikel 7 lid 3 van deze voorwaarden zich voordoet, is de Koper niet gerechtigd een tot stand gekomen overeenkomst te annuleren dan wel te wijzigen.
 8. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, schriftelijk, mondeling, telefonisch, per e-mail of anderszins verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Stijl Herenmode garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 9. Indien met de Koper meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst. Mocht de overeenkomst namens de Koper worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de Koper deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Koper.
 10. Stijl Herenmode is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 11. Stijl Herenmode is gerechtigd en bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, in het bijzonder in het kader van een overdracht van (een gedeelte van) de door haar gedreven onderneming.
 12. De Koper kan zich niet op een overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de door de Koper verstrekte informatie en gegevens niet juist of onvolledig zijn. Stijl Herenmode behoudt zich alsdan het recht voor een overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan Stijl Herenmode nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Koper, onverminderd het recht en de mogelijkheid van Stijl Herenmode om ten opzichte van de Koper wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Koper dan verplicht is.
 13. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van Stijl Herenmode blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal Stijl Herenmode de Koper hiervan in kennis stellen, waarna de overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. Stijl Herenmode kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Koper.

ARTIKEL 5: PRIJZEN

 1. Alle door Stijl Herenmode opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en gelden inclusief omzetbelasting, doch exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen, verhogingen en eventuele wettelijke bijdragen.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding.
 3. Koper is de prijs verschuldigd die Stijl Herenmode op de Website of anderszins (bijvoorbeeld schriftelijk) bij de betreffende aanbiedingen van producten weergeeft en Stijl Herenmode in haar bevestiging overeenkomstig artikel 4 lid 4 aan Koper heeft medegedeeld. Kennelijke (schrijf en/of manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Stijl Herenmode worden gecorrigeerd.
 4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. De hoogte van de bezorgkosten staat op de Website of anderszins (bijvoorbeeld schriftelijk, telefonisch of mondeling) vermeld. Stijl Herenmode geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt aan de Koper gecommuniceerd.
 5. Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, of Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

ARTIKEL 6: BETALING

 1. Stijl Herenmode biedt de Koper, afhankelijk van onder meer het betreffende product en de gewenste bezorgdatum, een aantal betalingsmogelijkheden (in ieder geval iDeal en creditcard). Op de Website of anderszins wordt dit aan Koper gecommuniceerd. Alle bestellingen door middel van Koop op afstand dienen door de Koper bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden kan Koper geen enkel recht doen gelden op de uitvoering van de desbetreffende bestelling. Stijl Herenmode hanteert de betaaldatum als besteldatum.
 2. Van een aantal betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie van de Koper, als ook autorisatie, is voldaan.
 3. Stijl Herenmode stelt er groot belang in dat Koper veilig en betrouwbaar kan betalen. Dit speelt te meer als Koper betaalt via het internet. Hiertoe heeft Stijl Herenmode een aantal stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat Koper veilig kan betalen. Stijl Herenmode draagt en aanvaardt ter zake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 4. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Stijl Herenmode is geen partij in de relatie tussen Koper en de kaartuitgever.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door de Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken, resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Stijl Herenmode op de Koper.
 6. Ten laste van de Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve een contractuele rente van 2 % per maand (cumulatief), tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Stijl Herenmode als gevolg van niet-nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van het te vorderen bedrag, met dien verstande dat een minimum geldt van € 500,–, overigens ongeacht en onverminderd het recht van Stijl Herenmode om hogere kosten in rekening te brengen. Daarbij geldt tevens en aanvullend dat, wanneer Stijl Herenmode in een procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, de Koper alsdan gehouden is niet alleen de geliquideerde proceskosten te voldoen, maar alle door Stijl Herenmode gemaakte proceskosten, kosten van externe adviseurs waaronder advocaten, deurwaarders en accountants.
 7. In geval van niet-tijdige betaling is de Koper van rechtswege in verzuim en is Stijl Herenmode bevoegd en gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen voortvloeiend uit de met de Koper gesloten overeenkomst tijdelijk in te trekken en op te schorten, daaronder dient mede te worden verstaan, maar niet beperkt tot het opschorten van de (verdere) levering van producten, totdat de Koper integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

ARTIKEL 7: LEVERING, LEVERTIJDEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Stijl Herenmode zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van producten. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Stijl Herenmode is niet gehouden de bestelde producten in gedeelten af te leveren, overigens heeft Stijl Herenmode wel het recht in het geval er meerdere producten tegelijk zijn besteld deze in deelleveringen af te leveren.
 2. De door Stijl Herenmode opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Stijl Herenmode kan nadere informatie omtrent de levertijden vermelden op de Website of op andere wijze schriftelijk dan wel desgevraagd mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 4. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.
 5. De Koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de desbetreffende producten. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Dit adres dient via een vervoermiddel veilig en langs een voor het vervoermiddel geschikte weg te kunnen worden bereikt en verlaten.
 6. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, respectievelijk bij de buren van Koper (indien Koper zulks vooraf expliciet te kennen heeft gegeven) worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren van Koper.
 7. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 8. De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Stijl Herenmode bepaald. Lege verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door Stijl Herenmode teruggenomen.
 9. De eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen hij ter zake de overeenkomst met Stijl Herenmode is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 10. Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 11. Koper is verplicht en gehouden Stijl Herenmode terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.


ARTIKEL 8: HERROEPINGSRECHT

 1. De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Stijl Herenmode mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Stijl Herenmode mag, mits hij de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Indien Stijl Herenmode de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf (12) maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Stijl Herenmode de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf (12) maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd veertien (14) dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen.

ARTIKEL 9: UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KOPER

 1. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Stijl Herenmode.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Stijl Herenmode. Dit hoeft alleen dan niet als Stijl Herenmode heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Stijl Herenmode verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 5. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Stijl Herenmode niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als Stijl Herenmode aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 10: VERPLICHTINGEN VAN STIJL HERENMODE BIJ HERROEPING

 1. Als Stijl Herenmode de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
 2. Stijl Herenmode vergoedt alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten door Stijl Herenmode in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de Koper hem de herroeping meldt. Tenzij Stijl Herenmode aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Stijl Herenmode gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.
 4. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Stijl Herenmode de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 11: UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

  1. Van het herroepingsrecht zijn uitgezonderd de koop op afstand:
  1. van producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Stijl Herenmode geen invloed heeft, en/of
  2. van producten die: (i) tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van Koper; (ii) duidelijk persoonlijk van aard zijn; (iii) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; (iv) snel kunnen bederven of verouderen; (v) van kranten of tijdschriften, en/of
  3. van audio- en video-opnamen, computerapparatuur, software of andere vergelijkbare producten, indien Koper de verzegeling heeft verbroken, en/of
  4. van reizen.

ARTIKEL 12: GARANTIES, RECLAMES, AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

  1. Stijl Herenmode zal zich inspannen dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de Website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften.
  2. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
  1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Stijl Herenmode of de fabrikant zijn verricht;
  2. indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  3. indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.
  1. Koper is verplicht onmiddellijk na de aflevering het desbetreffende product grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan Stijl Herenmode onmiddellijk doch uiterlijk binnen drie (3) dagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk op de hoogte te brengen.
  2. Indien de Koper niet binnen drie (3) dagen na de dag van uitvoering en aflevering Stijl Herenmode wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Koper geacht met de staat waarin de desbetreffende producten zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
  3. Koper is gehouden de door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, waaronder deugdelijk fotomateriaal.
  4. Stijl Herenmode dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de Koper geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de Koper geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van Stijl Herenmode terecht zijn, zal Stijl Herenmode de keuze hebben hetzij de factuurwaarde met betrekking tot het product te betalen dan wel in overleg met de Koper zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken of het vervangen van het desbetreffende product. In die gevallen kan de Koper nimmer aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.
  5. De door Stijl Herenmode geleverde producten gelden in elk geval als deugdelijk, indien de Koper het geleverde product in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Koper het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.
  6. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is omschreven, is de aansprakelijkheid van Stijl Herenmode uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het factuurbedrag van de overeengekomen vergoeding en/of voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van Stijl Herenmode wordt gedekt en in dat geval tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Stijl Herenmode is nimmer verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en/of gederfde omzet en winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de Koper daarbij inbegrepen.
  7. Koper is gehouden Stijl Herenmode te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Stijl Herenmode mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
  8. Stijl Herenmode is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade in geval van (andere gevallen van) overmacht, zoals omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Stijl Herenmode om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Stijl Herenmode kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Stijl Herenmode van de verplichtingen tot nakoming.
 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, terrorisme, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, brand, storingen in levering van energie, bedrijfsstoringen, in- en uitvoerverboden, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, wanprestatie van derden die door Stijl Herenmode ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, waaronder eveneens moet worden begrepen niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van Stijl Herenmode, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website.
 3. Ingeval van overmacht heeft Stijl Herenmode het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan weer mogelijk wordt, zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding. Indien Stijl Herenmode op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Stijl Herenmode schriftelijk aan de Koper te kennen heeft gegeven op de ongedaanmaking aanspraak te willen maken.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij Stijl Herenmode, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische  en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 3. Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stijl Herenmode, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 4. Stijl Herenmode verklaart naar haar beste weten dat door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Stijl Herenmode, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor het betreffende product, zo nodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving.
 5. Koper stelt Stijl Herenmode zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van enig jegens hem aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door Stijl Herenmode verkochte goederen inbreuk maken op geldend intellectueel eigendomsrecht.
 6. Stijl Herenmode aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stijl Herenmode.
 7. De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Stijl Herenmode. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stijl Herenmode. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

ARTIKEL 15: PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

 1. Stijl Herenmode zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Stijl Herenmode neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregelgeving in acht.
 2. Stijl Herenmode acht het van groot belang om de door Koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Koper de Website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Koper een optimale dienstverlening te kunnen bieden. De gegevens van de Koper worden door Stijl Herenmode geregistreerd in een database.
 3. De gegevens die door Stijl Herenmode worden verwerkt zijn enerzijds de gegevens die Koper zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website. De door Koper verstrekte gegevens betreffen naam, adres, e-mailadres et cetera. Anderzijds zijn dit de zogenaamde ‘verkeersgegevens’ van Koper bij zijn bezoek aan de Website. Zo wordt het IP- adres van de computer van Koper geregistreerd. Tevens wordt naar het surfgedrag van de Koper gekeken op de Website. Tot slot kan Stijl Herenmode, indien Koper bijvoorbeeld reageert op een actie of een prijsvraag, naar de naam, adres en woonplaats van Koper vragen.
 4. De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Stijl Herenmode geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
 5. Stijl Herenmode hanteert met betrekking tot de gegevens van Koper een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Koper kunnen komen en certificaten die dataverkeer tussen de computer van Koper en Stijl Herenmode versleutelen, zodat derden die informatie niet kunnen lezen. Stijl Herenmode draagt en aanvaardt ter zake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Stijl Herenmode zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.
 6. Tenzij de Koper daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal Stijl Herenmode de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt en/of indien Koper voor betaling op krediet heeft gekozen. In dit laatste geval zal een kredietcontrole door een derde partij worden uitgevoerd.
 7. Het staat Koper immer vrij aan Stijl Herenmode te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Koper heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Koper zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk per post aangeven. Mutaties worden zo spoedig mogelijk ingevoerd en verwerkt als technisch haalbaar is.
 8. Indien Koper aan Stijl Herenmode te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, en dergelijke te willen ontvangen, zal Stijl Herenmode zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.

ARTIKEL 16: NIEUWSBRIEF

    1. Stijl Herenmode biedt Kopers de mogelijkheid zich op te geven voor het ontvangen van een nieuwsbrief.
    2. Na aanmelding voor de nieuwsbrief kunnen Kopers zich te allen tijde weer afmelden voor de nieuwsbrief, zulks door te klikken op de link in de nieuwsbrief.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.

ARTIKEL 18: WIJZIGING VOORWAARDEN

    1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan tevens gepubliceerd op de Website.
    2. Stijl Herenmode behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen alsdan ook weer worden gepubliceerd op de Website. Van toepassing is steeds de versie van de voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst met Koper, tenzij de Koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van de herziende voorwaarden heeft aanvaard.
Sluiten

Winkelwagen (0)

Winkelwagen is leeg Winkelwagen is leeg.

Stijl Herenmode & Casual

Shop uw stijl online of in onze winkel in Alkmaar

Sluiten